Tietosuojaseloste 26.3.2023

Tietosuojaseloste Matkalla Suomessa - Jalbetravels Oy

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 26.3.2023

Rekisterin ylläpitäjä:

Matkalla Suomessa

Rekisterin yhteyshenkilö

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viimeistään 1 viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:

T.Sankala

info@matkallasuomessa.fi

Rekisterin nimi

Matkalla Suomessa sekä Jalbetravels Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, asiakashistorian seurantaan sekä Matkalla Suomessa sivuston sekä Jalbetravels Oy:n ja niiden yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilön omaan suostumukseen, olemassa olevaan asiakassuhteeseen, potentiaaliseen asiakassuhteeseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Yhteyshenkilön tiedot - esimerkiksi nimi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
 • Organisaation tiedot - esimerkiksi y-tunnus, nimi, osoitetiedot, taustatiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot - esimerkiksi tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot ja ladattuihin materiaaleihin liittyvät tiedot
 • Sosiaalisen median kautta kerätyt tiedot
 • Markkinointikilpailuihin ja kyselyihin liittyvät tiedot
 • Asiakaspalvelun ja myynnin yhteydenotot
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Lupatiedot - esimerkiksi suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen perustamisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä (esimerkiksi verkkosivuilta lähetetyn viestin, sähköpostin, puhelun, uutiskirjeen tilauksen, digitaalisen aineiston latauksen tai oston yhteydessä). Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta. Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterin ylläpidon yhteyshenkilön toimesta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin. Saadaksesi lisää tietoja henkilötietojen säilytysajasta ota yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihinsa ja saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi
 • saada tietyissä tilanteissa itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi
 • tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä
 • saada rekisterinpitäjällä toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • milloin tahansa peruuttaa suostumuksena (suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen).

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Matkalla Suomessa – Jalbetravels Oy

Pyynnöt sähköisesti osoitteeseen

info@matkallasuomessa.fi

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käyttöä koskevassa asiassa. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.


https://rss.app/feeds/8MbUCyC9gzsVCGze.xml